16 maja 2016

Dokumenty

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

Wpis do ewidencji

Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 jest szkołą niepubliczną. Liceum działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa (Wpis do ewidencji pod numerem 269 LO). Zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (Decyzja 33/BE/2016 z dnia 15 kwietnia).

Kontrola spełniania wymogów ustawy

W dniu 31 stycznia 2017 r. Mazowieckie Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę doraźną, na okoliczność spełniania przez szkołę wymagań art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943). Kontrola obejmowała m.in.: sposób realizacji programów nauczania uwzględniających podstawy programowe, realizację zajęć edukacyjnych zgodnie z ramowym planem nauczania, kwalifikacje nauczycieli, zasady klasyfikowania i promowania uczniów, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. Kontrola została zakończona z wynikiem pozytywnym, bez zaleceń.

Dokumenty do pobrania:

  1. Statut Szkoły
  2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  3. Decyzja o nadaniu uprawnień
  4. Formularz zgłoszeniowy
  5. New Vision for Education Report2015

Dokumenty - Wpis Liceum LifeSkills do ewidencji szkół